CAP_logo_siluetti-01

Vuosi työpajoista, mitä saatu aikaan?

Ritva Rintapukan kirjoittama maa- ja metsätalousministeriön CAP27 -blogi  12.3.2020

CAP27 valmistelua on tehty maa- ja metsätalousministeriön asettamissa neljässä valmisteluryhmässä syksystä 2018 lähtien. Olen toiminut ELY-keskusten edustajana maaseudun kehittämistoimenpiteitä valmistelevassa ryhmässä.

Kansallista valmistelua on jouduttu tekemään ja tehdään tilanteessa, missä uudistuksen isot raamit: EU budjettikehys ja EU tason säädökset ovat hyväksymättä. Eteneminen on kuitenkin ollut ja on välttämätöntä, sillä CAP27 uudistus tuo mukanaan uudenlaisia sisällöllisiä ja toiminnallisia muutoksia.

CAP27 uudistuksessa toimeenpanomalli uudistuu

Komissio on lähtenyt esityksestään siitä, että uudistuksen yleis- ja erityistavoitteiden pohjalta jäsenmaat laativat tavoitekohtaiset tarveanalyysit, asettavat tavoitteet ja tulokset mihin uudistuksella halutaan vaikuttaa ja mihin pyritään. Jäsenmaiden päätösvallassa puolestaan on minkälaisilla toimenpiteillä vaikuttavat tulokset parhaiten saavutetaan.

Komissio tulee jatkossa seuraamaan suunnitelman toteutumista ns. tuloksellisuuskertomusten kautta tuensaajien valvonnan sijaan. CAP strategiasuunnitelma tulee pitämään sisällään kattavasti sekä maataloutta että maaseudun kehittämistä koskevat, EU:n kokonaan ja osarahoittamat toimet. Jäsenmaan omissa käsissä on siis tukijärjestelmien sisältö, valvonta ja seuranta. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden menettelyjen yksinkertaistamiseen.

Valmistelua

Valmistelutyö on ollut osallistava. Viime vuonna ministeriö järjesti kymmeniä, teemapohjaisia työpajoja, missä arvioitiin nykyisen ohjelmakauden toimia, säilytettäviä toimintamalleja ja muutostarpeita. Työpajoihin on osallistunut satoja henkilöitä kaikkialta Suomesta, Työpajojen ja arviointien tuloksia on hyödynnetty valmistelutyössä. Tämä toimintatapa on ollut hyvä, on kuultu niitä tahoja, jotka omilla toimillaan vaikuttavat ja sitoutuvat viime kädessä siihen, miten CAP suunnitelman tavoitteet ja tulokset lopulta toteutuvat.

Aikaisempaa kokemusta hyödyntäen

Maaseudun kehittämisen osalta ohjelmallisella valmistelutyöllä on alueellisten suunnitelmien ja paikallisten strategioiden laatimisineen pitkä historia ja siten aikaisempaa kokemusta. Tämä on ollut selkeästi nähtävissä valmisteluryhmän työssä. Valmistelussa on pystytty etenemään aina toimenpiteiden kuvaamisen tasolle. Maaseudun kehittämisen välineistö on nykyiselläänkin kattava, monessa maakunnassa kaikkein merkittävin ja mahdollistavin aluekehittämisen väline.

Välineistöä osin uudistaen, CAP yritysrahoitus

Maaseudun yrityksissä uudistuminen ja tuottavuuden kasvu vaativat investointeja tuotannolliseen toimintaan, tuotekehitykseen ja osaamiseen. Yritysrahoituksen välineistö näyttäisi mahdollistavan yritysten aineellisten ja aineettomien investointien ja yritysten käynnistämisen tukemisen. Valmistelun tavoitteena on lisäksi selkeyttää yritysasiakkaiden rahoituspalveluita ja palvelupolkuja eriyttämällä ELY-keskusten ja leader ryhmien rahoituspalveluita.

CAP kehittämishankerahoitus

Kehittämishankerahoituksen osalta tavoitteena on, että käytössä olisivat samat välineet maaseudun infran ja toimintaympäristön parantamiseen kuin nykyiselläkin kaudella. Lisäksi otetaan käyttöön uudistettuja välineitä.

Kehittämishankkeilla

  • Parannetaan maaseudun palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
  • Lisätään toimintaympäristön kestävyyttä, ekologisuutta ja turvallisuutta
  • Parannetaan maaseudun infrastruktuuria
  • Kehitetään maaseutualueiden ja kylien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

 

Maatalouden, ruoantuotannon ja maaseutualueiden kestävä kehittämistä ja uudenaikaistamista edistetään jakamalla tietämystä, edistämällä innovointia ja digitalisointia maataloudessa ja maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä.

Yhteistyön ja innovaatioiden edistämisen välineet olisivat toimivilta osin lähes nykyisenkaltaiset. Uusina teemoina nousevat esiin älykkäät kylät/ maaseudut, laatujärjestelmät ja maaseudun innovaatioryhmiä saattaa tulla enemmän, ehkä myös alueellisesti ja paikallisesti.

Vielä on tehtävää jäljellä

Miten määritellään maaseutu? Maaseututyypittelyä ollaan päivittämässä. Päivitystyö valmistunee maaliskuun loppuun mennessä. Miten maaseuturahoituksessa painotetaan harvaan asuttua maaseutua, ydinmaaseutua ja kaupunkien läheistä maaseutua? Voidaanko ja pitääkö alueellisissa ja paikallisissa suunnitelmissa tehdä omia aluerajauksia?

Alueellinen ja paikallinen valmistelutyö lähtee käyntiin kevään aikana. Isoin valmistelussa joudutaan tekemään sitten, kun CAP suunnitelman toteuttamiseen käytettävissä oleva rahoitus on selvillä. Rahoituksen vähentymisen uhka on ilmeinen ja se johtaa valintoihin ja toimien priorisointiin. Valtiontukisäädökset uudistuvat v. 2022 ne joudutaan valmistelussa huomioimaan. Siirtymävuosi (-vuodet?) ja CAP kauden varojen käyttö ennakkoon ei rahoitussuunnittelua helpota. Rahoituskokonaisuus ja toimien priorisointi tulee olemaan kausien vaihdoksen vaikein osuus.

Kirjoittaja Ritva Rintapukka, maaseutuyksikön päällikkö

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Posted in